Pressmeddelanden

Krona Public Real Estate AB halvårsrapport januari - juni 2022

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 20221

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 349 tkr
 • Driftnettot uppgick till 14 153 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,2 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 987 tkr
 • Periodens resultat uppgick till 17 149 tkr motsvarande 3,8 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 755 tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-06-30 till 1 449 876 (1 349 727) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,2 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 62,5 (64,6) %
 • NRV per aktie uppgick till 120,2 (107,9) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 3,9 %

Halvåret 1 januari - 30 juni 20221

 • Hyresintäkterna uppgick till 32 194 (17 152) tkr
 • Driftnettot uppgick till 29 899 (16 381) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,9 (95,5) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 330 (6 379) tkr
 • Periodens resultat uppgick till 47 387 (48 509) tkr motsvarande 10,6 (10,8) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 118 (30 051) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-06-30 till 1 449 876 (1 349 727) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (1,8) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 62,5 (64,6) %
 • NRV per aktie uppgick till 120,2 (107,9) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,1 (4,2) %

1Jämförelseperioden avser 25 januari 2021 till 30 juni 2021. Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför bolaget bedömde att särredovisning av det andra kvartalet 2021 inte bidrog till ökat värde för läsaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 22 01 58 80

[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com 

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.