Pressmeddelanden

Krona Public Real Estate AB bokslutskommuniké 1 juli - 31 december 2021

Koncernen har utvecklats enligt plan och bedrivs i oförändrad inriktning. Till årsstämman lämnar styrelsen förslag på utdelning om 6,50 kr per aktie motsvarande en direktavkastning om 6,5 % på noteringskursen.

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 20211

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 912 tkr
 • Driftnettot uppgick till 15 206 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 95,6 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 907 tkr
 • Periodens resultat uppgick till 16 433 tkr motsvarande 3,7 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 385 tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-12-31 till 1 398 041 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 64,8 %
 • NRV uppgick till 112,8 kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,4 %

Perioden 1 juli - 31 december 20211

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 913 tkr
 • Driftnettot uppgick till 29 103 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 94,1 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 502 tkr
 • Periodens resultat uppgick till 21 860 tkr motsvarande 4,9 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 496 tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-12-31 till 1 398 041 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 64,8 %
 • NRV per aktie uppgick till 112,8 kr per aktie
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,2 %

1Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför jämförelseperiod saknas

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

 

Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se  och www.spotlightstockmarket.com 

2022-03-01

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org. nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

2021-11-30
Regulatorisk

Koncernen har utvecklats enligt plan och verksamheten bedrivs i oförändrad riktning med en utdelningspolicy motsvarande en årlig direktavkastning om 6,5 % på noteringskursen.

2021-08-24

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org. nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 september 2021 klockan 14:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken onsdagen den 15 september 2021,
 • Dels senast fredagen den 17 september 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Krona Public Real Estate AB, Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected].se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombu

2021-08-24
Regulatorisk

Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning 2021-06-30.

2021-08-23

Krona Public Real Estate AB har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén ska publiceras den 31 augusti 2021. Bolaget har emellertid beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag, den 23 augusti 2021.

1
2
3
Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.