Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 31 mars 2022 i Krona Public Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 31 mars 2022 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

 • Anna Green Jensen vid Cederquist Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.
 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2021 - 31 december 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
  Av tillgängliga vinstmedel om 473 736 477 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 6,50 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 29 146 650 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,63 kronor per aktie, eller totalt 7 309 083 kronor och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället 1,62 kr per aktie, eller totalt 7 264 242 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 4 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 respektive 30 december 2022. Beslutades vidare att 444 589 827 kronor balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 1 juli 2021 - 31 december 2021.
 • Det beslutades om omval av Olof Pergament och nyval av Tomas Georgiadis, Nils Magnus Nilsson samt Christer Sundin till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Georgiadis valdes till styrelsens ordförande. Gunnar Isaksson, Bernt Johansson och Börje Hed avböjde omval.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 15 000 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kronor per månad till övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Oskar Wigsén, verkställande direktör
Krona Public Real Estate AB (publ)
+46 8 402 53 82
[email protected] 

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Krona Public Real Estate AB (publ)
+46 8 402 51 05
[email protected]

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

2023-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma tisdag den 4 april 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

2023-02-28
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 16 263 (15 912) tkr
 • Driftnettot uppgick till 14 956 (15 206) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,0 (95,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 523 (7 907) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -62 094 (16 433) tkr motsvarande neg. (3,7) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 209 (-2 385) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-12-31 till 1 386 807 (1 398 041) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,3) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 67,4 (64,8) %
 • NRV per aktie uppgick till 104,6 (112,8) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,3 (4,4) %

Perioden 1 januari - 31 december 20221

 • Hyresintäkterna uppgick till 66 147 (48 065) tkr
 • Driftnettot uppgick till 60 973 (45 484) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,2 (94,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 763 (20 881) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -6 516 (70 369) tkr motsvarande neg. (15,7) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 286 (40 547) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-12-31 till 1 386 807 (1 398 041) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,2) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 67,4 (64,8) %
 • NRV per aktie uppgick till 104,6 (112,8) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,4 (4,1) %

1Jämförelseperioden avser 25 januari 2021 till 31 december 2021. Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021

1
2
Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.