Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 23 september 2021 i Krona Public Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 23 september 2021 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

 • Advokat Fredrik Lundén utsågs till ordförande vid årsstämman.
 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 25 januari 2021 - 30 juni 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 442 373 076 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,25 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 14 573 325 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första utbetalningstillfället utbetalas 1,63 kronor per aktie, eller totalt 7 309 083 kronor och vid det andra utbetalningstillfället 1,62 kr per aktie, eller totalt 7 264 242 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 27 september 2021 respektive 30 december 2021. Beslutades vidare att 427 799 751 kronor balanseras i ny räkning.

 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 25 januari 2021 - 30 juni 2021.
 • Det beslutades om omval av Gunnar Isaksson, Bernt Johansson, Börje Hed och Olof Pergament till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Isaksson valdes till styrelsens ordförande. 
 • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 15 000 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kronor per månad till övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om ändring av § 11 i bolagsordningen avseende räkenskapsår. Det beslutades att bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Oskar Wigsén, verkställande direktör
Krona Public Real Estate AB (publ)
+46 8 402 53 82
[email protected]

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Krona Public Real Estate AB (publ)
+46 8 402 51 05
[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.