Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Krona Public Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB (publ), org. nr 559298-1707, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • Dels vara införd i aktieboken onsdagen den 28 april 2021,
  • Dels senast fredagen den 30 april 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Krona Public Real Estate AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@kronapublic.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 30 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.kronapublic.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 484 100 aktier, motsvarande 4 484 100 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.kronapublic.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller flera justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om antal styrelseledamöter.

8. Val av styrelseledamöter.

9. Beslut om arvode till styrelseledamöter.

10. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 2, 7, 8 och 9)

Aktieägare som representerar sammanlagt 9,4 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

  • Advokaten Christoffer Benninge föreslås väljas till ordförande vid stämman (ärende 2).
  • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 7).
  • Föreslås nyval av Gunnar Isaksson, Bernt Johansson, Olof Pergament och Börje Hed till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma (ärende 8). Johan Åskogh, Sara Williamson och Oskar Wigsén har avböjt omval.
  • Styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.kronapublic.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller epostadress. 

En beskrivning av respektive styrelseledamot finns tillgänglig från och med den 22 april 2021 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Krona Public Real Estate AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.kronapublic.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

____________________

Stockholm april 2021

Krona Public Real Estate AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Oskar Wigsén, verkställande direktör, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected] 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.